Prækvalifikationer (PQ)

BRANDTCONSULT har stor fokus på tildeling af kontrakt jævnfør tildelingskriteriet “Økonomisk mest fordelagtigt”, hvor underkriteriet pris ikke længere fylder mest, men hvor de kvalitative kriterier er i fokus hos Ordregiver.
Det betyder at der skal fokuseres på kommunikationen i dit tilbud, fordi det samledes proces- og løsningsforslag har stor indflydelse på udvælgelsesprocessen og dermed de virksomheder, der udvælges til at fremkomme med et endeligt tilbud.

BRANDTCONSULT hjælper vores kunder i mål i forbindelse med anmodning om prækvalifikation og til at afgive endeligt tilbud på en spændende opgave, som matcher jeres virksomhed og de unikke kompetencer, I har opbygget og de værdier, I lever efter hver eneste dag.

Det kræver at du besidder den nødvendige empati og forståelse for kundens situation og forretning for at vinde en opgave
Johnny Brandt

Herunder listes en række af de opgaver, som er en del af en fast proces, når vi udarbejder prækvalifikationer:

  • Udarbejde målrettede anmodningsbreve, som differentierer os fra vores konkurrenter
  • Udarbejde solide standarder
  • Udarbejde besvarelser der præcist beskriver det, der spørges ind til fra Ordregiver
  • Komme med konkrete løsningsforslag
  • Anvende målrettede og nøje udvalgte referencer samt indhente relevante referenceudtalelser
  • Følge udbuddets struktur og opdeling samt overholde formalia
  • Skrive i et læsevenligt sprog og give tilbuddet et interessant layout/design
  • Være specifikke og konkrete i vores besvarelser og anvende bløde værdier
  • At sikre den røde tråd gennem hele prækvalifikationsmaterialet samt det endelige tilbud

Det er ikke den stærkeste eller den mest intelligente, der kommer igennem nåleøjet i en prækvalifikationsfase og vinder kontrakten. Det gør den, der er mest forandringsvillig.

Det er derfor helt essentielt, at du kan omstille din forretning til en given kontrakt. At vi i et samarbejde får talt om, hvordan et givent projekt er anderledes, end det din virksomhed normalt byder på. At forandringsvillighed og agilitet er fundamentet for at opnå et fleksibelt og levende samarbejde med Ordregiver. Samarbejdet skal skabes og vedligeholdes på den baggrund. Et agilt samarbejde er nøglen til succesfulde afleveringer og skal ligeledes være kendetegnende for mødet med dine medarbejdere.

Stor erfaring med og forståelse for arbejdet med tværfaglige projekter med særligt komplekse installations- og bygningskrav er vores unikke styrke. Uanset om det er en lokation i drift eller en lokation under opførelse, så står vi klar med vores viden, sparring og yderst professionelle tilgang til opgaven. Således opnår I en yderst kvalificeret samarbejdspartner, som ikke endnu har mistet en prækvalifikationsplads til en konkurrent.

Lidt information om de forskellige udbudsformer

Prækvalifikation – f.eks. Begrænset Udbud

Prækvalifikation og begrænset udbud er Ordregivers redskab til at udvælge blandt interesserede tilbudsgivere = begrænset udbud. Det handler derfor i stor grad om at positionere sig som én af de virksomheder, Ordregiver skal indbyde til at deltage i udbudsprocessen.

Formålet med en prækvalifikation er at demonstrere, at man er egnet og har kvalifikationerne til at byde på og håndtere den kommende opgave.

Det betyder, at man skal kunne dokumentere, at mindstekrav overholdes og demonstrere sine forudsætninger for at løse den pågældende opgave inden for de givne rammer. Dette foregår typisk ved at dokumentere at virksomheden har løst tilsvarende opgaver, inden for en given periode og at kan levere de krævede økonomiske nøgletal.

Minimumskrav:

Et krav som skal være opfyldt for at komme i betragtning og hvor der ikke kan tages forbehold.

Objektive kriterier eller udvælgelseskriterier:

Anvendes til at finde egnede tilbudsgivere til at anmode om prækvalifikation, f.eks. på baggrund af faglige kompetencer/teknisk formåen, samt opfyldelse af en række krav omkring virksomhedens økonomiske formåen.

En positiv tilkendegivelse på prækvalifikation, betyder at virksomheden er udvalgt til at afgive endeligt tilbud på opgaven og konkurrere på lige vilkår med de øvrige prækvalificerede virksomheder.

Rammeaftaler

Rammeaftaler gør det muligt for kommuner, boligselskaber, staten m.fl. at fastlægge en række vilkår for kontrakter, hvad angår pris og mængde af de varer eller tjenesteydelser, der skal indkøbes.

En rammeaftale er en indkøbsaftale, som anvendes til at købe standardvarer eller ydelser i en given periode, eksempelvis vedligeholdelse af bygninger inden for udvalgte faggrupper. Rammeaftalen angiver, hvilken vare/tjenesteydelse, der kan købes på aftalen, betingelser og priser.

De fleste rammeaftaler udbydes af kommuner, men også boligselskaber og indkøbsfællesskaber anvender rammeaftaler til f.eks. indkøb af håndværkerydelser. Eftersom nogle rammeaftaler er frivillige, opnår man som virksomhed ikke nødvendigvis det fulde udbytte på aftalen. En vunden rammeaftale er derfor ikke ensbetydende med en ordre, da Ordregiver ikke er forpligtet til at anvende rammeaftalen. Men muligheden er til stede.

Dynamiske Indkøbssystemer

Mange kommuner vælger at anvende et dynamisk indkøbssystem som redskab til udbud på f.eks. håndværkerydelser inden for faste beløbsrammer og opdelt i fagområder. At systemet er dynamisk betyder, at ansøgere optages i hele løbetiden og kan afgive tilbud, såfremt de opfylder de angivne krav.

Formålet for Ordregiver er, at holde udbud og konkurrence åben for alle potentielle godkendte ansøgere, og fortløbende udbyde separate udbud til forhåndsgodkendte bydende, der kan vælge at afgive tilbud.

Ansøgere optages ved at angive de efterspurgte oplysninger, der er angivet i udbudsmaterialet.